අපි ගැන

  • අපි ගැන

2010 දී පිහිටුවන ලද සීමාසහිත ටයිකුන් ප්‍රෙසිසන් මැටීරියල්ස් ටෙක්නොලොජි කම්පැනි ලිමිටඩ් නිල වශයෙන් “ඩොන්ග්ගුවාන් තායිකුන් ප්‍රෙසිසන් මැටීරියල්ස් ටෙක්නොලොජි කම්පැනි ලිමිටඩ්” ලෙස නිල වශයෙන් උසස් කරන ලදී. 2016 දී ඊඑම්අයි විද්‍යුත් චුම්භක ආවරණ ද්‍රව්‍ය, සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය ආර් සහ ඩී, නිෂ්පාදන . සේවා ස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජියැන්ග්සු, චොංකිං, ෆුජියන් සහ වෙනත් ස්ථානවල සාර්ථකව.


+8613713088116
cntaikun@163.com